4tech

Czcionka
Rejestracja Login
Jesteś tutaj: Start » Oferta » Plan9000
poniedziałek, 22 Paź 2018

Plan9000 - Moduł Prace i Koszty

Email Drukuj PDF
Spis treści
Plan9000
Moduł Administrator
Moduł Kadry
Moduł Katalogi
Moduł Ewidencje
Moduł Prace i Koszty
Wszystkie strony

W okresie eksploatacji urządzeń wykonuje się szereg czynności począwszy od instalacji, poprzez bieżące utrzymanie, remonty, modernizacje po likwidację. Czynności te mogą być wykonywane przez różne służby przedsiębiorstwa (utrzymanie ruchu, dział remontowy, służby głównego mechanika i energetyka, automatyków ...) lub mogą być zlecane wykonawcom zewnętrznym. Prace mogą mieć charakter działań planowych, reakcji na pojawiające się potrzeby lub usuwania awarii i usterek zgłaszanych przez użytkowników.

Definicje czynności

Dla każdego z typów urządzeń można opracować zgodnie z potrzebami zestaw typowych czynności. Definicja czynności obejmuje między innymi:

 •  zakładany czas pomiędzy czynnościami w przypadku planowania zgodnie z upływem czasu,
 •  listę parametrów, których osiągnięcie może być przyczyną planowania lub zlecania prac (czas pracy wyrażony w motogodzinach, cyklach pracy lub wykonanej produkcji, poziom drgań, temperatura, ciśnienie ...),
 •  typowe nakłady robocizny specjalistów,
 •  komplety naprawcze materiałów i części,
 •  usługi zlecane wykonawcom zewnętrznym,
 •  dokumentację (instrukcje wykonania i BHP, schematy, rysunki ...)

Planowanie

Plan (harmonogram) czynności określa jakie czynności, gdzie, kiedy i przez kogo mają być wykonane. Możliwe jest zaplanowanie nakładów oraz przypisanie ich do odpowiedniego budżetu. Przykładowe czynności planowane to: przeglądy, konserwacje, kalibracje, legalizacje, remonty itp. Utworzony plan może być uaktualniany zgodnie z pojawiającymi się potrzebami i jest w sposób automatyczny udostępniany wszystkim zainteresowanym służbom (serwis, produkcja, logistyka). System umożliwia:

 •  ręczne planowanie czynności obsługowych (wprowadzanie pozycji do planu),
 •  automatyczną generację planu na podstawie wymaganej częstotliwości wykonania czynności,
 •  planowanie na podstawie zgłoszeń użytkowników,
 •  diagnostykę pracy urządzeń (propozycje do planu wynikające z przekroczenia parametrów dopuszczalnych i krytycznych),
 •  regenerację planu po zmianie uwarunkowań - np. wymaganej częstotliwości obsługi,
 •  przekrojowy przegląd planu na dowolny okres (dzień, tydzień, miesiąc ...).

Zgłoszenia

System pozwala na uporządkowanie współpracy pomiędzy użytkownikami urządzeń a służbami technicznymi umożliwiając między innymi rejestrację zgłoszeń usterek lub awarii, zamówień na prace, wezwań serwisu, uwag o niewłaściwej pracy urządzeń itp. Na ich podstawie dyspozytor planuje lub zleca prace.

Diagnostyka

Moduł diagnostyki umożliwia rejestrowanie parametrów pracy urządzeń. Mogą być one wprowadzane ręcznie lub importowane z przyrządów pomiarowych, liczników, sterowników itp. Przykładowo konserwację urządzenia należy przeprowadzać gdy temperatura pracy przekładni przekroczy 70 stopni. W takim przypadku mierzonym parametrem będzie temperatura. System może samodzielnie oceniać wyniki pomiarów. Jeżeli przekroczą one wartości dopuszczalne będzie sugerował potrzebę wykonania czynności obsługowej podając jako przyczynę przekroczenie mierzonego parametru. Na tej podstawie dyspozytor może planować i zlecać prace.

Dyspozycje

Dyspozycje działań to funkcja umożliwiająca osobom odpowiedzialnym za koordynację prac serwisu analizowanie potrzeb (dane pochodzące ze zgłoszeń, diagnostyki i planów) i podejmowanie decyzji o planowaniu lub zlecaniu wykonania prac.

Zlecenia

System automatyzuje szereg prac związanych z zarządzaniem i nadzorem nad realizacją prac. Gromadząc dane o ich wykonaniu pozwala na śledzenie bieżących działań i historii obsługi, rejestrację kosztów, przestojów, zaangażowania serwisu i podwykonawców. Na podstawie gromadzonych danych umożliwia dokonywanie różnorodnych analiz takich jak: czasy dostępności urządzeń, awaryjność, średnie czasy międzyawaryjne, przyczyny wykonywania prac, przeciętne nakłady robocizny, zużycie części, wykorzystanie podwykonawców itp.

W module obsługiwane są następujące funkcje:

 •  przygotowywanie zleceń wykonania czynności,
 •  rejestracja rozpoczęcia zleceń,
 •  rejestracja zakończenia prac i ich efektów,
 •  rejestracja przewidywanych i poniesionych nakładów (części i materiały, robocizna, usługi zlecane podwykonawcom),
 •  śledzenie stanu maszyn, urządzeń, instalacji itp.,
 •  wydruk dokumentacji niezbędnej do wykonania prac (opisy, dokumentacje, części zamienne i materiały, instrukcje BHP ...).

Budżety

Budżety mogą być definiowane w podziale na poszczególne jednostki organizacyjne przedsiębiorstwa, rodzaje planowanych czynności, rodzaje urządzeń. Budżet uwzględnia nakłady na robociznę, materiały i części zamienne oraz usługi zlecane podwykonawcom. Przykładowymi budżetami mogą być roczne środki rezerwowane na ciągłe utrzymanie ruchu wydziału (naprawy, konserwacje, przeglądy ...), planowana modernizacja linii produkcyjnej, koszty kalibracji, wzorcowania i legalizacji aparatury kontrolno-pomiarowej, nakłady związane z remontami kapitalnymi. System kontroluje realizację budżetów porównując je z poniesionymi kosztami, uwzględniając jednocześnie przewidywane nakłady i informując o środkach wolnych do wykorzystania.

Przewidywane nakłady

Za pomocą systemu można planować środki niezbędne do wykonania prac. Plan może obejmować wymagania w zakresie wykonawców (wskazani pracownicy lub wymagane kwalifikacje i uprawnienia), materiałów i części oraz zaangażowania podwykonawców i firm zewnętrznych. Informacje o przewidywanych nakładach mogą być przekazywane do służb zaopatrzenia będąc podstawą do wystawiania zamówień na materiały i usługi.

Koszty

System umożliwia budżetowanie, planowanie i rejestrację kosztów związanych z utrzymaniem ruchu i gospodarką remontową oraz zapewnia mechanizmy ich analizy. Rzeczywiste koszty poniesione na realizację prac notowane w systemie lub pochodzące z systemów zewnętrznych (np. gospodarki materiałowej) przypisywane są do określonych urządzeń, środków trwałych i stanowisk kosztów. Dostęp do danych kosztowych w podziale na poszczególne urządzenia, rodzaje prac, wydziały i stanowiska kosztów umożliwia ocenę wykorzystania środków i stanowi źródło informacji przy tworzeniu budżetów i planów nakładów, ocenie stanu zatrudnienia w działach serwisowych, optymalizacji stanów zapasów magazynowych, planowaniu wykorzystania firm zewnętrznych. Ułatwia także identyfikację urządzeń wymagających modernizacji ze względu na stan techniczny lub koszty eksploatacji.Aktualności

 • Nowe oblicze CMMS - plan9000.net

  Nowe oblicze CMMS - plan9000.net Nowe oblicze systemu CMMS (Computerised Maintenance Management System) plan9000.net to nowoczesne i kompleksowe rozwiązanie wspomagające działania służb utrzymania ruchu, wspierające zarządzanie serwisem, gospodarką remontową i inwestycjami. Zapraszamy…
  Więcej…
 • Audit Systemu Zarządzania Jakością

  W lipcu, w siedzibie naszej firmy, został przeprowadzony audit Systemu Zarządzania Jakością według normy ISO 9001:2008. Audit dostarczył dowodów, że system zarządzania jest ustanowiony, utrzymywany…
  Więcej…
 • Konferencja w Krakowie

  4TECH przedstawiła swój produkt plan9000.net na Konferencji w Krakowie zatytułowanej "IV Rewolucja Przemysłowa". System plan9000.net został wymieniony i zaprezentowany wśród systemów wspierających koncepcję Przemysłu 4.0.,…
  Więcej…